سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین

عالی

docx 1395 آذر 7 حجم : 10 مگابایت صفحات : 9312000 تومان خرید و دانلود

بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین

در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین

 در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

در این سمینار بررسی جامعی پیرامون ریسک در زنجیره شده است که فهرست آن به شرح ذیل است:

این محصول دارای فایل پاورپوینت جهت ارائه میباشد

 

چکیده

امروزه رقابت شدید بین تولید کنندگان و همچنین افزایش سطح نوآوری، کاهش دوره عمر محصولات و از بین رفتن مرز بین کشورها برای کمپانی های بزرگ باعث شده است که طراحی، تولید و پخش محصولات به صورت پیوسته و با اهداف گوناگونی دنبال شود و عواملی مهمی چون انواع ریسک ها در طراحی های کلان برای زنجیره ها در نظر گرفته شوند. توجه به فرصت ها و تهدیدات موجود در عرصه تجارت جهانی و ارزیابی توان سازمان در رویارویی با ریسک های این عرصه از اهمیت انکار ناپذیری برخوردار است. مدیریت ریسک در زنجیره تامین وظیفه شناسایی، تحلیل، ارائه راه کارهای مناسب جهت پاسخگویی، کنترل و پایش ریسک ها در چرخه های اقتصادی تولیدی را بر عهده دارد. کاهش هزینه ها و افزایش اطمینان از عملکرد زنجیره های طراحی شده از اهداف استراتژیک این مباحث به شمارمی روند. در کنار مباحث استراتژیک، مباحث تاکتیکی و عملیاتی نیز به منظور طراحی هر چه بهتر زنجیره، در جهت تحقق اهداف در نظر گرفته می شوند. امروزه مدیران با شرایط ناشناخته تر و ریسک های جدیدی روبرو می شوند که لازم است خود را برای مدیریت فعال و موثر آنها آماده سازند،اینگونه ریسک ها اغلب به دلایل مختلفی نظیر پدیده های طبیعی، سیاسی، اجتماعی،صنعتی، تغییر سیاست های تامین کنندگان و ... به وجود می آید.

در این سمینار سعی شده است که بررسی جامعی پیرامون انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین خصوصا ریسک هایی که در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود، انجام می­شود. ابتدا در فصل اول ریسک های زنجیره تامین به منظور طراحی زنجیره تامین بررسی می شود و سپس در فصل دوم مرور ادبیات ریسک های زنجیره تامین و دسته بندی هایی که در این حوزه انجام شده عنوان خواهد شد و در نهایت در فصل سوم نقد ادبیات صورت می گیرد.

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات.. 6

1-1-مقدمه. 7

1-2-ضرورت انجام تحقیق... 9

1-3-مدیریت زنجیره تامین.. 9

1-4-ریسک.... 11

1-5-مدیریت ریسک.... 13

1-6-مدیریت ریسک زنجیره تامین.. 14

1-7-ریسک در زنجیره تامین.. 15

1-8-ریسک ها در طراحی زنجیره تامین.. 20

1-8-1-تولید.. 21

1-8-2-موجودی.. 22

1-8-3-موقعیت و محل.. 24

1-8-4-حمل ونقل.. 24

1-8-5-اطلاعات... 26

1-9-طبقات ریسک.... 26

1-9-1-عوامل ریسک.... 27

1-9-2-منابع ریسک.... 28

1-9-2-1-نوع اول دسته بندی منابع ریسک.... 28

1-9-2-2-نوع دیگر دسته بندی ریسک های زنجیره تامین.. 37

1-9-3-وضعیت ریسک.... 40

1-9-4-وضعیت اختلال.. 40

1-10-مدیریت ریسک زنجیره تامین.. 40

1-10-1-شناسایی ریسک.... 42

1-10-2-تجزیه تحلیل ریسک.... 42

1-10-3-کنترل ریسک.... 42

1-11-قابلیت اطمینان در مدل SCOR.. 43

فصل 2: مروری بر منابع.. 47

2-1-مقدمه. 48

2-2-مرور مقالات ریسک زنجیره تامین.. 48

2-3-دسته بندی موضوعی ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 58

2-3-1-زنجیره تامین روبه جلو /تک هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 60

2-3-2-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 67

2-3-3-زنجیره تامین بسته/ تک هدفه/احتمالی- سناریویی.. 71

2-3-4-زنجیره تامین بسته /چند هدفه /فازی.. 75

2-3-5-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه /در تابع هدف... 76

2-3-6-زنجیره تامین روبه جلو /چند هدفه /ترکیبی.. 76

فصل 3: نقد ادبیات.. 78

3-1-مقدمه. 79

3-2-پیشنهادات آتی.. 79

3-3-نتیجه گیری.. 81

فهرست جداول

جدول (1-1)تعداد مقالات منتشر شده در زمینه ریسک زنجیره تامین توسط ژورنال های مختلف    16

جدول (1-2)عوامل زنجیره تامین.. 39

جدول (1-3)شاخص های سطح اول مدل SCOR.. 44

جدول (1-4)شاخص های سطوح اول و دوم و سوم قابلیت اطمینان.. 44

جدول (1-5)فرمول های محاسبه شاخص های قابلیت اطمینان.. 45

جدول (2-1)مقالات بررسی شده در زمینه ریسک.... 51

جدول (2-2)خلاصه مقالات مروری.. 77

 

فهرست اشکال

شکل (1-1)دسته بندی محیط های تصمیم گیری (روزن هد (1972)). 11

شکل (1-2)رابطه ما بین عدم قطعیت، ریسک، اختلال و آشفتگی.. 13

شکل (1-3)مدیریت ریسک زنجیره تامین به عنوان فصل مشترک مدیریت زنجیره تامین و مدیریت ریسک     15

شکل (1-4)نمودار تعداد مقالات منتشر شده در زمینه مدیریت ریسک زنجیره تامین در هر سال   18

شکل (1-5)درصد رویکرد های مختلف ارائه شده در مقالات بررسی شده. 20

شکل (1-6)فاکتورها و ریسک های کلی زنجیره تامین.. 29

شکل (1-7)متغیرهای ریسک محیطی.. 29

شکل (1-8)متغیرهای ریسک صنعتی.. 33

شکل (1-9)متغیرهای ریسک سازمانی.. 35

شکل (1-10)چهار رویکرد اصلی برای ریسک های زنجیره تامین.. 41

شکل (2-1)دسته بندی موضوعی ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 59

شکل (2-2)دسته بندی ارزیابی ریسک در مبحث ریسک در طراحی زنجیره تامین.. 60

شکل (2-3)نمودار تطابق دسته زنجیره تامین رو به جلو/تک هدفه/ احتمالی-سناریویی.. 62

شکل (2-4)روابط سفارش بهینه. 65

شکل (2-5)هزینه نگهداری موجودی و تابع هزینه کل زنجیره. 65

شکل (2-6)مدلسازی مسئله. 66

شکل (2-7)روش لاگرانژین ریلکسیشن و روش حل مدل.. 67

شکل (2-8)نمودار تطابق دسته دوم با نمودار دسته بندی اصلی.. 68

شکل (2-9)توابع هدف مسئله. 70

شکل (2-10)مدلسازی مسئله. 71

شکل (2-11)نمودار تطابق دسته سوم با دسته بندی اصلی.. 72

شکل (2-12)تابع هدف... 75              

 

1-1- مقدمه

افزایش رقابت تجاری در دهه­ی 1990 سازمان ها را مجبور به بهبود کارائی در بسیاری از جنبه های تجاری خود نمود. به همین دلیل مدیران در صنایع درک کردند که صرفا تولید یک محصول کیفی کافی نیست، بلکه باید به عرضه محصولات با توجه به خواسته های مورد نظر مشتری (چه موقع، کجا، چگونه) و با کیفیت و هزینه مورد نظر آنها توجه شود. در چنین شرایطی سازمان ها دریافتند که باید به مدیریت واحدهایی که ورودی های سازمان ها را تامین می کنند و همچنین، مراکز مرتبط با تحویل و خدمات بعد از فروش محصول به مشتری، بپردازند.

 

در سال های اخیر مدیریت زنجیره تامین (SCM) به دلیل جهانی شدن بازارهای کسب و کار، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.مدیریت زنجیره تامین تامین فرایند برنامه ریزی، پیاده سازی وکنترل موثر عملیات های زنجیره تامینو روشی موثر در حفظ مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می باشد.چرخه کوتاه تر عمر محصول، ظهور فناوری های جدید، افزایش روابط بین تامین کنندگان و توسعه محصولات، زنجیره تامین را به سمت پیچیده شدن پیش می برد. با افزایش پیچیدگی، سطح عدم اطمینان و ریسک موجود زنجیره نیز افزایش می یابد.

مسئله های مطرح شده در زمینه طراحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن ریسک غالبا از نوع برنامه­ریزی غیر خطی عدد صحیح مختلط(MINLP) می باشند. برای حل این دسته از مدل ها، می توان از رویکردهای حل برنامه ریزی ریاضی به عنوان راه حل های دقیق و یا استفاده از روش های فرابتکاریو ابتکاری(متاهیوریستیک و هیوریستیک) به عنوان راه حل های تقریبا بهینه استفاده نمود. روش های بندرز دیکامپوزیشن، لاگرانژین ریلکسیش و شاخه و برشاز جمله روش های دقیق می باشند.روش هایی نظیر الگوریتم ژنتیک(GA)، الگوریتم شبیه سازی تبرید یا انجماد تدریجی(SA) و الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی (ANN) از جمله روش های ابتکاری و روش های تقریبا بهینه می باشند. مزیت استفاده از الگوریتم های فراابتکاری و ابتکاری نسبت به روش های دقیق، سرعت بالاتر حل و هزینه پایین تر حل مدل ها و همچنین نزدیکی مناسب جواب های این الگوریتم ها با روش های دقیق می باشد.

در ادامه این فصل، پس از بیان ضرورت انجام تحقیق به تشریح ریسک و انواع ریسک های موجود در زنجیره تامین که خصوصا در طراحی زنجیره تامین باید در نظر گرفته شود و مدیریت زنجیره تامین،پرداخته می­شود و کلیات و مفاهیم اساسی در این حوزه ها بیان می­گردد. سپس در فصل دوم به مرور  ادبیات ریسک و مدیریت ریسک زنجیره تامین پرداخته می­شود و در فصل سوم نقد ادبیاتی بر تحقیقات موجود بیان می شود و حوزه هایی برای تحقیقات آتی مشخص می شود.

بررسی ریسک های موجود در زنجیره تامین
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست